#GoGreenWithTRISS Chapter 1

'ทุกเรื่องราวของการเติบโต เริ่มต้นจากรากที่แข็งแรง' ความสวยงามนั้นมีอยู่ในทุกสรรพสิ่ง ซึ่งรวมไปถึงรากที่ฝังตัวอยู่ใต้ดิน...

#SupportThaiFlowersWithTRISS

#SupportThaiFlowersWithTRISS ==scroll down for English== ‘เว้นระยะห่างทางสังคม แต่ใช่ว่าจะต้องเว้นระยะห่างกับธรรมชาติ’...